Konfidencialitātes politika

Privātuma politika

Jauns Likums privātuma politikas, turpmāk – Dokuments, mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Mājas lapas uzskaitījums www.jaunslikums.lv , turpmāk saukta Mājas lapa.

 PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA

 1. Mājas lapas lietotāju, turpmāk – Klientu, personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Jauns Likums, turpmāk – Jauns Likums, vienotās reģistrācijas Nr. 50103502701, juridiskā adrese Ādažos, Krastupes ielā 10-5, LV-2164.
 2. Jauns Likums kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@jaunslikums.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Jauns Likums juridiskajā adresē norādītajā darba laikā, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. 
 3. Ja Klientam pakalpojums tiek nodrošināts, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai izrakstīto rēķinu, tiek uzskatīts, ka līgumslēdzējpuse, kura pirmā iniciē persondatu  nodošanu otrai pusei, uzskatāma par pārzini – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, turpmāk – Regula, izpratnē.   Ar Klienta noslēgtā Līguma, izrakstītā rēķina izpildes ietvaros Jauns Likums uzskatāms par apstrādātāju (operatoru).

DOKUMENTA PIEMĒROŠANAS SFĒRA

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. 
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām – klientiem un pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai ( klientam, lietotājam) saņem vai nodod Jauns Likums jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 1. Jauns Likums rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Jauns Likums Mājas lapā, papīra vai elektroniskā formātā, vai telefoniski) un kādās informācijas sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti. 
 3.  Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Jauns Likums.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

 1. Jauns Likums apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai:
  • Klienta identificēšanai;
  • rēķina sagatavošanai;
  • pakalpojumu sniegšanai;
  • pakalpojumu darbības nodrošināšanai;
  • pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
  • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
  • Klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • maksājumu un norēķinu administrēšanai;
  • parādu atgūšanai un piedziņai.
 • Biznesa plānošanai un analītikai:
  • statistikai un biznesa analīzei;
  • plānošanai un uzskaitei;
  • efektivitātes mērīšanai;
  • datu kvalitātes nodrošināšanai;
  • atskaišu sagatavošanai;
  • Klientu aptauju veikšanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

 1. Jauns Likums apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • Līguma noslēgšanai, rēķina izrakstīšanai un pakalpojuma izpildei– lai noslēgtu līgumu vai izrakstītu rēķinu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei– lai izpildītu Jauns Likums saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta –datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs– lai realizētu no Jauns Likums un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Jauns Likums leģitīmās intereses;
 1. Jauns Likums likumīgās intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma/rēķina noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma/rēķina saistību izpildi;
 • saglabāt Klienta veiktos pieteikumus Mājas lapā, tai skaitā, iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, kas iesniegti Mājas lapā, un citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Jauns Likums biroju un /vai Klienta kontaktpersonai;
 • administrēt Klienta informāciju;
 • segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma/pakalpojuma izpildes gaitu un līguma/pakalpojuma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

 1. Jauns Likums apstrādā Klienta datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Jauns Likums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Klients piesakoties semināram un apmaksājot izstādīto rēķinu par semināra apmaklējumu, piekrīt video filmēšanai, tiešraidei, semināra ieraksta saglabāšanai un fotogrāfēšanai, kas var tikt izmantoti Jauns Likums Mājas lapā un Jauns Likums sociālo tīklu profilos reklāmas nolūkos.
 3. Jauns Likums attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Jauns Likums darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus, tai skaitā pakalpojumu saņemšana uz labvēlīgākiem nosacījumiem).
 4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Jauns Likums var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, komerciālu piedāvājumu izsūtīšana. Ja izpildot šos uzdevumus, Jauns Likums sadarbības partneri apstrādā Jauns Likums rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie partneri ir uzskatāmi par Jauns Likums datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Jauns Likums ir tiesības nodot šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 5. Jauns Likums sadarbības partneri un uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Jauns Likums prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Jauns Likums uzdevumā.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

 1. Jauns Likums aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Jauns Likums saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Ugunsmūri;
 • Datu pārraides šifrēšana, izmantojot SSL standartu
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

 1. Jauns Likums neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju;
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Jauns Likums likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Jauns Likums likumīgās intereses.

TREŠO VALSTU SUBJEKTU PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM

 1. Jauns Likums nenodod personīgo informāciju un citus datus trešām valstīm.
 2. Personīgo un citu lietotāju datu izsniegšana tiek veikta tikai, pamatojoties uz likumīgu pieprasījumu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

 1. Jauns Likums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums/rēķins;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jauns Likums vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
 1. Pēc tam, kad iepriekšejā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Jauns Likums veikt to savu datu papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Jauns Likums likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Jauns Likums pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jauns Likums vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
 • elektroniskā pasta veidā;
 • rakstveida formā pašrocīgi parakstītu iesniegumu un iesniedzot to Jauns Likums juridiskajā adresē.
 1. Jauns Likums atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto adresi vai uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
 2. Jauns Likums nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana semināra apmaklējumam, semināra skatīšanās tiešraidē u.c., var dot pašapkalpošanās Mājas lapā www.jaunslikums.lv, Jauns Likums pakalpojumu pieteikšanas formās, Jauns Likums pakalpojumu Mājas lapā, Jauns Likums un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formā).
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu rakstot uz info@jaunslikums.lv vai zvanot uz norādīto kontakttālruni un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU

 1. Jauns Likums veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Jauns Likums veic uz klienta pieteikuma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes saskaņošana, informācija par rēķiniem, par izmaiņām pakalpojumos u.c.).

KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Jauns Likums pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Jauns Likums veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Klients piekrišanu Jauns Likums un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Mājas lapā, Jauns Likums pakalpojumu pieteikšanas formās, Jauns Likums un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
 3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
 • nosūtot e-pastu uz adresi info@jaunslikums.lv
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 1. Jauns Likums pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var būt līdz divām darba dienām.
 2. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Jauns Likums var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

SĪKDATŅU APSTRĀDE

 1. Jauns Likums mājaslapas var izmantot sīkdatnes. 
 2. Jauns Likums mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Jauns Likums nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

 1. Jauns Likums ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, norādot tā spēkā stāšanās datumu un ievietojot to Jauns Likums mājaslapā.
 2. Jauns Likums nodrošina Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas Jauns Likums mājaslapā.