Jaunā grāmatvedības politika

GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI 

______________________________________________________________________________________________________________

LŪDZAM APLŪKOT DOKUMENTU SATURU. JA VĒLATIES TO IEGĀDĀTIES AIZPILDIET PIETEIKUMU ZEM SATURA. NESKAIDRĪBU GADĪJUMĀ LŪDZU ZVANIET +371 29707706. GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI. Cena 200 EUR +PVN

 1. Inventarizācija.__________________________________________________________________________________________________________
  Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtība.
  Rīkojums par inventarizācijas veikšanu.
  Ziņojums vadībai par inventarizācijā konstatēto.
  Inventarizācijas aktu paraugi.
  Ārpusbilances uzskaites darījumu inventarizācijas akts.
  Grāmatvedības izziņa.
 2. Avansa norēķini un darbinieku izdevumi.___________________________________________________________________________
  Nolikums par avansa norēķinu kārtību.
  Avansa pieprasījums.
  Rīkojums par avansa norēķinu personu.
  Nolikums par darbinieka kompensācijām.
  Iesniegums darbinieka izdevumu segšanai.
  Iesniegums kompensācijas apmaksai.
  Rīkojums par darbu mājās.
  Rīkojums par izdevumu segšanu.
  Darba kārtības noteikumi.
  Koplīgums.
 3. Transportlīdzekļu uzskaite.____________________________________________________________________________________________
  Nolikums par transportlīdzekļu izmantošanu saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
  Auto nomas līgums.
  Auto pieņemšanas nodošanas akts.
  Ceļazīme.
  Materiālās atbildības līgums.
  Mehānismu darbu uzskaite.
  Patapinājuma līgums līdz 15 dienām.
  Piemēri lietotu auto grāmatošanai.
  Pieņemšanas nodošanas ekspluatācija akts.
  Pilnvarojuma līgums valdes loceklim.
  Tahogrāfi LV.
  Materiālu izlietojuma norakstīšanas akts.
  Norakstīšanas akts mazvērtīgajam inventāram.
  Darba līgums.
  Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem.
 4. Attaisnojuma dokumentu apgrozība.________________________________________________________________________________
  Dokumentu shēma.
 5. Grāmatvedības reģistri._______________________________________________________________________________________________
  Kārtība par grāmatvedības reģistriem.
  Pavadzīmju žurnāls un tā aizpildīšana.
  Kases aparāta žurnāls un tā aizpildīšana.
  Nolikums par kases aparāta uzskaiti.
  Inkasācijas akts.
  Rīkojums ar kasieri – operatoru.
  Ieņēmumu uzskaites reģistrs.
  Kvīšu reģistrācijas žurnāls.
  Kokmateriālu žurnāls.
  Lauksaimniecības krājumu žurnāls.
  PVN noliktavas žurnāls.
  PVN internetveikala žurnāls.
  Nolikums par kases uzskaiti.
  Rīkojums ar kasieri.
 6. Gada pārskati.__________________________________________________________________________________________________________
  Nolikums par gada pārskatu sagatavošanu.
  Gada pārskatu pielikumi.
  Saīsinātais FP.
  Likvidācija.
  Kārtība, kādā finanšu grāmatvedībā uzrāda darījumus pēc bilances datuma, labojumi.
  Kārtība, kādā finanšu pārskatā uzrāda finansējumu, ziedojumus un dāvinājumu.
  Kārtība, kādā pašu kapitāla posteņus norāda finanšu pārskatā individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības.
  Savstarpējo ieskaitu akts.
 7. Arhīvs.____________________________________________________________________________________________________________________
  Nolikums par dokumentu glabāšanu.
  Rīkojums par atbildīgo arhīva glabāšanā.
  Telpu nomas līgums ar fizisku personu.
 8. Kontu plāns._____________________________________________________________________________________________________________
  Kontu korespodence.
 9. Kodu un simbolu lietojumu apraksts.________________________________________________________________________________
  Saīsinājumu apzīmējumi.
 10. Pašizmaksa.______________________________________________________________________________________________________________
  Nolikums par pašizmaksas aprēķināšanu.
 11. Attaisnojuma dokumenti.______________________________________________________________________________________________
  Kārtība par attaisnojuma dokumentu noformēšanu.
  Attaisnojuma dokumenti un rekvizīti.
  Kārtība par elektronisko dokumentu un reģistru uzskaiti, apriti grāmatvedībā un saimnieciskajā darbībā.
 12. Grāmatvedības kontrole._________________________________________________________________________________________
  Nolikums par grāmatvedības kontroli.
 13. Datu apstrāde.____________________________________________________________________________________________________
  Vispārīgie grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi.
  Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.
 14. Grāmatvedības politika._______________________________________________________________________________________________
  Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.
  Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
  Akts par PL pieņemšanu.
  Pamatlīdzekļu pieņemšanas, nodošanas ekspluatācijā akts
  Pamatlīdzekļu – izremontēto, rekonstruēto pieņemšanas ekspluatācijā akts.
  Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.
  Pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu).
  Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.
  Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.
  Nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas – nodošanas akts
  Krājumu uzskaites noteikumi.
  Preču zudumu aprēķins.
  Materiālu izlietojuma, saimnieciskā inventāra norakstīšanas akts.
  Iepirkto preču un materiālu norakstīšanas akts.
  Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
  Ieņēmumi.
  Būvlīgumi.
  Noma un līzings.
  Uzkrājumu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.
  Darba aizsardzības izdevumi grāmatvedības uzskaitē.
  Nolikums par debitoru parādu uzskaiti.
  Nolikums par darba apģērbu.
  Nolikums par izdevumiem, kas nav saistīti ar saimniecisko darbību.
  Nolikums par reprezentācijas izdevumiem un reklāmu.
  Nolikums par ziedojumiem.
  Pārskats par reprezentācijas izdevumiem.
  Personāla ilgtspējas pasākumi.
  Rīkojums par reprezentāciju.