NODOKĻU RISKU VADĪBAS POLITIKA

Saturs

Ko nosaka tiesību akti
Vispārīgie noteikumi
Saimnieciskās darbības jomas un procesi
Uzņēmumā veiktās darbības ar nodokļu riskiem saistīto darbību apzināšana
Nodokļu riski
Kontroles pasākumi
Par kontroles pasākumu izpildi atbildīgās personas
Nodokļu riska vadība

DARĪJUMA RISKI

Darījuma partnera identifikācija
Darījuma partnera darījumu novērtēšana
Darījuma apstākļu novērtēšana

DARBĪBAS RISKI

Darījumu partnera publiskā informācija VID datu bāzēs
PVN
UIN

ATBILSTĪBAS RISKI

Nodokļu deklarācijas un nodokļa nomaksa
PVN
UIN
Nodokļu riska apzināšanās starp darījumu partneriem un atbildība

GRĀMATVEDĪBAS RISKI

Dokumentu pieprasīšana darījumu partnerim
PVN rēķins un tā saturs
Pavadzīmes
Attaisnojuma dokumenti, kas pierāda darījumu
Gada pārskatā iekļautās informācijas novērtēšana
Informācija VID publiskajos reģistros
Darījumu partnera publiskā informācija citos informācijas avotos.
Darījumu partnera publiskā informācija masu medijos un sociālajos tīklos
Darījumu partnera apstiprinājuma anketa