NILLNTFN IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA BUDŽETA IESTĀDĒM UN PAŠVALDĪBĀM

SATURS

Kārtības:
1.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī ar veiktajiem darījumiem saistītais NILL un TPF risks.
2.nodaļa. KĀRTĪBA UN APJOMS, kādā, balstoties uz iestādes veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu un ievērojot likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte.
3.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.
4.nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā iestāde atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.
5.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.
6.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.
7.nodaļa. KĀRTĪBA,kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.
8.nodaļa. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība.
9.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana.
10.nodaļa. Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai.
11.nodaļa. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai iestādes darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.
12.nodaļa. KĀRTĪBA, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem.
13.nodaļa. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējā kontroles sistēma.
14.nodaļa. ATBILDĪGĀS PERSONAS NOVĒRTĒŠANAS POLITIKA.

Pielikumi:
1.pielikums. Fiziskās personas identifikācijas anketa
2.pielikums. Juridiskas personas identificēšana
3.pielikums. Klienta identifikācija un izpēte
4.pielikums Klienta darījumu izpēte
5.pielikums. Klienta paša aizpildīta anketa
6.pielikums. Klienta paša aizpildīta saīsināta
7.pielikums Riska lieluma noteikšana klientam
8. pielikums Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam
9.pielikums. Aizdomīgi darījumi
10.pielikums. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa
11.pielikums Aizdomīgi nodokļu darījumi
12 pielikums Sliekšņa robežas
13.pielikums Akts par mēneša darījumiem
14.pielikums Savu risku novērtējums iestādei
15.pielikums Pilnvara
16.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei
17.pielikums Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu
18.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar NILLNS
19.pielikums. Apliecinājums par iepazīšanos ar NILLNS
20.pielikums Lēmums par atturēšanos
21.pielikums. Apmācību reģistrācijas žurnāls
22.pielikums. Apliecinājums par reputāciju
23.pielikums. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs
24.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām
25.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi
26.pielikums. Amata apraksts darba līgumam
27.pielikums Lēmums par iekšējo vai neatkarīgu auditu
28.pielikums. Lēmums par NILLNS novērtēšanu un aktualizēšanu
29.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu
30.pielikums Lēmums par iepazīšanos ar KS un darbību secība
31.pielikums. Lietvedības žurnāls. Fizisko personu datu apkopojums
32.pielikums. Lietvedības žurnāls. Juridiskās personas
33.pielikums. Lietvedības žurnāls. Nerezidenti
34.pielikums_Sankciju_likuma_subjekta_klienta_riska_novertesana
35.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID
36.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu
37.pielikums. Anonīmo ziņojumu žurnāls
38.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu
39.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts
40.pielikums. Patiesā labuma guvējs
Finanšu izlūkošanas dienesta sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām
Publiskie iepirkumi un sankcijas
Titullapa