Grāmatvedības politika

GRĀMATVEDĪBAS POLITIKA. Mēs piedāvājam saviem klientiem iegādāties profesionāli sagatavotus metodiskos materiālus 

_____________________________________________________________________________________________

SATURS:

 • Akts par PL pieņemšanu.
 • Atliktais nodoklis.
 • Attaisnojuma dokumenti un rekvizīti 2019.
 • Avansa pieprasījums.
 • Bilances kontu korespodence tabula.
 • Bilances posteņu klasifikācijas kritēriji.
 • Būvlīgumi.
 • Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
 • Debitoru uzskaites grāmatojumi.
 • Dokumentu aprite.
 • Gada pārskata sagatavošanas noteikumi.
 • Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pielikumi.
 • Grāmatvedības izziņa.
 • Grāmatvedības kontu korespodence.
 • Ieņēmumi
 • Inventarizācijas instrukcija.
 • Kases operāciju uzskaites noteikumi.
 • Kārtība, kādā finanšu grāmatvedībā uzrāda darījumus pēc bilances datuma, labojumi.
 • Kārtība, kādā uzrāda finansējumu, ziedojumus un dāvinājumu.
 • Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
 • Krājumu uzskaites kārtības noteikumi.
 • Likvidācija.
 • Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu.
 • Ministru kabineta noteikumi Nr1486.
 • Nolikums par avansa norēķinu kārtību.
 • Nolikums Par finansu un grāmatvedības iekšējo kontroli.
 • Nolikums par grāmatvedības organizāciju.
 • Noma un līzings.
 • Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.
 • Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
 • Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.
 • Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.
 • Preču piegādes dokumenti.
 • Reģistru glabāšanas noteikumi.
 • Rīkojums par avansa norēķinu personu.
 • Saīsinātais FP.
 • Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.
 • Ziņas par uzņēmumu.
 • Kārtība, kādā pašu kapitāla posteņus norāda finanšu pārskatā individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________