Gatavošanās Gada Pārskatam. Inventarizācija. PL un krājumu uzskaite. Debitori un UIN ietekme. Saistītu personu darījumi. Procentu aprēķināšana. SEMINĀRS/VEBINĀRS 12.12.2019

Seminārā tiks apskatīti jautājumi komercsabiedrībām, budžeta iestādēm, biedrībām un fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību. Seminārs paredzēts grāmatvedības uzskaitei un pareizai gada pārskata posteņu novērtēšanai. Tādēļ seminārā tiks analizēti dažādi bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņi, kā arī ietekme uz UIN un PVN.
Tiks apskatīts arī jautājums, kādi un kā noformējami attaisnojuma dokumenti grāmatvedībā. Semināra dalībniekiem tiks nosūtītas dažādas veidlapas un paraugi inventarizācijas veikšanai, pamatlīdzekļu aprēķināšanai, krājumu uzskaitei, dažādi akti, nolikumi un citas veidlapas no jaunajiem grāmatvedības organizācijas dokumentiem.

  • Likums “Par grāmatvedību”.
  • Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likums.
  • Inventarizācijas veikšana.
  • Teorija un prakse. Nepieciešamie dokumenti.
  • Pamatlīdzekļu inventarizācija. Lietu pārbaude dabā, norakstīšanas akti.
  • Krājumu inventarizācija. Noliktavu darbība. Sabiedriskā ēdināšana.
  • Bioloģisko aktīvu inventarizācija. Speciālistu atzinums.
  • Debitoru un kreditoru pārbaude un saskaņošana.
  • Ko darīt ar šaubīgiem un bezcerīgiem debitoriem?
  • Vai var norakstīt ilgtermiņa kreditoru? Kā to var izdarīt?
  • Kases pārbaude un inventarizācija. Kases aparāti, kvītis un biļetes.
  • Avansa norēķinu personas. Komandējumi, atskaites.
  • Čeki par degvielu, ziediem, suvenīriem, cigaretēm un alkoholu.
  • Aizdevumi vadībai. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa riski, mazie aizdevumi – procentu riski.
  • Uzkrājumi. Vai tie obligāti veicami?
  • Uzkrātie ieņēmumi. Ilgtermiņa līgumi būvniecībā.
  • Uzkrātās saistības. Vai vajag uzrādīt? Kā noteikt darbinieku atvaļinājumus
  • Avansi dzīvokļu kooperatīviem. Obligātā zv. revidenta revīzija jaunajā likumā.
  • Nākamo periodu ieņēmumi. ES un valsts atbalsts.
  • Nākamo periodu izdevumi. Samaksātie avansi par abonēšanu.
  • Rezerves. Investīcijas pamatkapitāla palielināšanai vai zaudējumu segšanai. kas notiek ar IIN vai UIN?
  • Dividendes. Ārkārtas dividendes, neizņemtās dividendes.
  • Pamatlīdzekļu uzskaite.
  • GP posteņi.
  • PL vērtības kritēriji.
  • Detaļu uzskaite.
  • PL sākotnējā vērtība.
  • PL iegādes vērtība.
  • Ražošanas pašizmaksa.
  • PL apmaiņa.
  • Finansējuma saņemšana par PL iegādi.
  • PL novērtēšana pēc sākotnējās vērtības.
  • Izdevumi, kas saistīti ar PL.
  • PL novērtēšana.
  • PL nolietojums.
  • PL nolietojums UIN aprēķināšanai.
  • PL pārvērtēšana.
  • Ieguldījuma īpašumi un to novērtēšana.
  • PL izslēgšana.
  • Pamatlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu objektu pārvietošana uz pārdošanai turētiem ilgtermiņa ieguldījumiem uninformācijas sniegšana.
  • Bioloģiskie aktīvi.
  • Krājumu uzskaite.
  • Krājumu dokumentācija.
  • Krājumu novērtēšana.
  • Krājumu nocenošana.
  • Krājumu norakstīšana.
  • Dabiskie zuddumi, zādzības un UIN/PVN.
  • Procentu aprēķināšana, UIN/PVN.
  • Saistītu personu darījumi UIN/PVN

Dalības maksa  70 EUR + PVN