GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI NVO (biedrības, reliģiskās organizācijas u.c.)

GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI NVO (biedrības, reliģiskās organizācijas u.c.)

________________________________________________________________________________________________

SATURS

1. Inventarizācija
Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtība.
Rīkojums par inventarizācijas veikšanu.
Ziņojums vadībai par inventarizācijā konstatēto.
Inventarizācijas aktu paraugi.
Grāmatvedības izziņas.
Norakstīšanas akti.
Materiālu izlietojuma norakstīšanas akts.
Iepirkto precu norakstīšanas akts.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas akts.
Norakstīšanas akts mazvērtīgajam inventāram.
PL norakstīšanas akts.

2. Avansa norēķini un darbinieku izdevumi
Nolikums par avansa norēķinu kārtību.
Avansa pieprasījums.
Rīkojums par avansa norēķinu personu.
Nolikums par kompensācijām.
Iesniegums izdevumu segšanai.
Iesniegums kompensācijas apmaksai.
Rīkojums par darbu mājās.
Rīkojums par izdevumu segšanu.
Nolikums par bankas kartes lietošanu.

3. Transportlīdzekļu uzskaite
Nolikums par transportlīdzekļu izmantošanu.
Auto nomas līgums.
Auto pieņemšanas nodošanas akts.
Ceļazīme.
Patapinājuma līgums.

4. Komandējumi un darba braucieni
Darba līgums.
Nolikums par komandējumiem un darba braucieniem.
Atskaite degvielas izlietojumam.
Komandējuma iesniegums.
Komandējuma izdevumu aprēķins.
Komandējuma normas.
Pārskats par komandējumu.
Rīkojums par komandējumu.

5. Attaisnojuma dokumentu apgrozība.
Dokumentu apgrozības shēma.

6. Grāmatvedības reģistri
Kārtība par grāmatvedības reģistriem.
Kases grāmata.
Nolikums par kases operācijām.
Kases orderu paraugi.
Pavadzīmju noformēšana un uzskaite.
Pavadzīmju žurnāls un tā aizpildīšana.
Ieņēmumu uzskaites reģistrs.
Kvīšu reģistrācijas žurnāls.
Rīkojums par kasieri.
Ieņēmumu reģistrs.
Izdevumu reģistrs.
Ziedojumu un dāvinājumu reģistrs.
Kases un norēķinu reģistrs.

7. Gada pārskati.
Nolikums par gada pārskatu sagatavošanu.
Gada pārskatu pielikumi.
Iepriekšējā gada darbības pārskats un turpmākās darbības plāns.
Savstarpējo ieskaitu akts.

8. Arhīvs
Nolikums par dokumentu glabāšanu.
Rīkojums par atbildīgo arhīva glabāšanā.
Telpu nomas līgums ar fizisku personu.
Nomas līgums ar juridisku personu.

9. Kontu plāns
Kontu korespodence.

10. Kodu un simbolu lietojumu apraksts.
Saīsinājumu apzīmējumi.

11. Pašizmaksa
Nolikums par pašizmaksas aprēķināšanu.

12. Attaisnojuma dokumenti
Kārtība par attaisnojuma dokumentu noformēšanu.
Rēķina paraugs.
Pavadzīmes paraugs.
Akta paraugs.
Preču piegādes līgums.

13. Grāmatvedības kontrole.
Nolikums par grāmatvedības kontroli.

14. Datu apstrāde
Vispārīgie grāmatvedības informācijas datorsistēmu drošības noteikumi.
Grāmatvedības datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības.

15. Grāmatvedības politika
Nolikums par grāmatvedības organizāciju.
Nemateriālo ieguldījumu uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas – nodošanas akts.
Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
PL pieņemšanas – nodošanas akts.
Akts par PL pieņemšanu.
Pamatlīdzekļu pieņemšanas un nodošanas ekspluatācijā akts.
Pamatlīdzekļu – izremontēto, rekonstruēto pieņemšanas ekspluatācijā akts.
Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.
Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.
Krājumu uzskaites noteikumi.
Debitoru uzskaite.
Nākamo periodu ieņēmumu un izdevumu uzskaite.
Finansējuma uzskaite.
Materiālu izlietojuma, saimnieciskā inventāra norakstīšanas akts.
Iepirkto preču un materiālu norakstīšanas akts.
Ieņēmumi – biedru naudas, ziedojumu, finansējuma u.c. uzskaite.
Izdevumu uzskaite.
Sabiedriskā labuma uzskaite.
Fondu uzskaite.
PVN uzskaite.
Nolikums par darba apģērbu.
Nolikums par reprezentācijas izdevumiem un reklāmu.
Pārskats par reprezentācijas izdevumiem.
Reprezentācijas norakstīšanas akts.
Rīkojums par reprezentāciju.
Apsaimniekošana grāmatojumi.
Ārpusbilances darījumi.
Dāvinājuma līgums.
Ziedojuma līgums.
Rīkojums par ziedojumu kastītēm.

16. Personāls
Brīvprātīgā līguma paraugs.
Darba līgums.
Autoratlīdzības līgums.
Uzņēmumu līgums
Licences līguma nosacījumi.
Licences līgums.
Latvijas mēroga konkursa nolikums.
Starptautiska mēroga konkursa anketa.
Starptautiska mēroga konkursa nolikums.

Vispārīgās ziņas par NVO.

Titullapa.