NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGOTĀJIEM – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN) iekšējās kontroles sistēma

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TIRGOTĀJIEM – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLN) iekšējās kontroles sistēma

___________________________________________________________________________________________________

SATURS:

1. Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks.
2.Kārtība un apjoms, kādā, veicama klienta izpēte.
3. Kārtība, kādā, veicama klienta darījumu uzraudzība.
4. Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība.
5. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
6. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju
7. Kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti.
8. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība.
9. Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par šā likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda ziņošana ir iespējama;
10. Neatkarīga iekšējā audita funkcijas, lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas atbilstības normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā prasībām un darbības efektivitātes izvērtēšanu, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda funkcija ir iespējama;
11. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.
12. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem

PIELIKUMI:

1. Veidlapa “Fiziskās personas identifikācija”.
2.Veidlapa “Klienta juridiskās personas identifikācija”.
3. Veidlapa “Klienta identifikācija un izpēte”.
4. Veidlapa “Klienta darījumu izpēte”.
5. Veidlapa “Klienta apstiprinājuma anketa”.
6. Veidlapa “Lēmums par atturēšanos no darījuma ar klientu”.
7. Veidlapa “Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu”
8. Veidlapa Padziļināta izpēte “Nekustamā īpašuma nozari raksturojošas riska pazīmes”.
9. Veidlapa Padziļināta izpēte “Vispārīgas nozaru risku raksturojošas pazīmes, kuras var liecināt par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem”.
10. Veidlapa “Risku lieluma novērtēšana”.
11. Veidlapa “Riski nekustamā īpašuma nozarē”.
12. Veidlapa “Rīkojums par iepazīšanos ar likumu un tā ievērošanu”.