Izmaiņas PVN, UIN, IIN, VSOA, MUN un citi jaunumi nodokļos un grāmatvedībā 2020.gadā. Seminārs/Vebinārs 20.01.2020

1. Izmaiņas PVN likumā
– PVN maksājuma termiņš
–  PVN piemērošana vaučeriem;
– elektroniski sniegtie pakalpojumi;
– ar nodokli apliekamā vērtība darījumos ar nekustamo īpašumu un darījumos par apbūves tiesības piešķiršanu
– ar nodokli neapliekamie pakalpojumi, kurus sniedz neatkarīgā personu grupa
– sliekšņa korekcijas;
– biļetes;
– izmaiņas apgriezta PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem;
– īpašs PVN piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem un būvizstrādājumu piegādei;
– īpašs PVN piemērošanas režīmu metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem;
– īpašs PVN piemērošanas režīmu sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei;
– izslēgšana no PVN reģistra;
– trešās teritorijas
– preču piegādes precizējums;
– preču piegāde uz noliktavu citā dalībvalstī
– preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī vieta
– preču piegādes uz noliktavu citā dalībvalstī brīdis
– nodokļa 0 procentu likmes piemērošana darījumu ķēdē
– precizēti neapliekamie medicīnas pakalpojumi;
– kad var reģistrēties un nereģistrēties
– pārskatu par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā
– priekšnodokļa korekcijas zaudētiem parādiem;
– deklarācijas iesniegšana;
– pielikumu atšifrējums;
– īpašā atļauja importam;

2.  Izmaiņas likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”
– prasības taksometru šoferiem;
– minimālā alga profesionālam sportistam;
– likme darba devējiem un ņēmējiem;
3. Izmaiņas likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”
– neapliekamais minimums;
– attaisnotie izdevumi;
– komandējumi un darba braucieni;
– citi aktuāli grozījumi;
– jauns samaksas termiņš.
4. Izmaiņas Mikrouzņēmumu nodokļa likumā:
– jauns taksācijas periods;
–  deklarāciju precizējums;
–  Mikrouzņēmumu nodokļa attiecināšanas kārtība.
5. Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā:
– plastmasas trauki;
– mašīnas noņemšana no uzskaites;
– nodokļa likmes.
– nodokļa aprēķināšana par atkritumu apglabāšanu vai sadedzināšanu;
– no nodokļa maksājumiem iegūto pašvaldības pamatbudžeta līdzekļu izmantošana
– nodokļa likmes par dabas resursu ieguvi
-nodokļa likmes par gaisa piesārņošanu;
– nodokļa likmes par akmeņoglēm, koksu un lignītu (brūnoglēm).
 6. Jaunas prasības, lietojot kases aparātus (hibrīda kases aparāts, kases sistēma)
– kases aparātu lietošana
– kvīšu izrakstīšanas kārtība;
– elektroniskās kvītis;
 7. Grozījumi Darba likumā
– jaunumi būvniecībā;
– minimālā alga būvniecībā;
– ģenerālvienošanās;
– izglītība būvniecībā nodarbinātiem.
8. Izmaiņas Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā
– UIN maksājuma termiņi;
– jaunā UIN ikmēneša aprēķinu kārtība;
– palielināti ziedojumu sliekšņi;
– nodoklis no būtiskas līdzdalības ārvalsts sabiedrībā
– zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem;
– kontrolēta darījuma ietvaros;
– tirgus vērtība saistītām personām.
9. Izmaiņas likumā “Par grāmatvedību”.
– likumprojekts.
10. Izmaiņas likumā “Par nodokļiem un nodevām”.
– nodokļu maksātāju tiesības;
– Valsts ieņēmumu dienesta pienākumi saistībā ar piedziņas bezstrīda kārtībā vēršanu uz parādnieka naudas līdzekļiem;
– informācijas sniegšana Valsts ieņēmumu dienestam par aizdomīgiem darījumiem, kā arī citiem darījumiem;
– nodokļu un nodevu iemaksāšana budžetā;
– nepareizi piedzīto maksājumu un pārmaksāto nodokļu summu atmaksāšana;
– skaidras naudas darījumu ierobežojumi;
– atbildība par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties kā nodokļu maksātājam, un citiem nodokļu pārkāpumiem;
– darbības apturēšana normatīvo aktu pārkāpumu gadījumos.
11. Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā un tās izmantošana:
-Apakšuzņēmējs
– Elektroniskā darba laika uzskaite būvlaukumā
– Būvlaukumā nodarbinātas personas elektroniskā identifikācija
-Vienotā elektroniskās darba laika uzskaites datubāze
– Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmā reģistrējamie dati un prasības attiecībā uz elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu
– Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu glabāšana, nodošana iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē un izsniegšana
– Elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas datu izmantošana nodokļu administrēšanā, uzraudzības un kontroles īstenošanā darba tiesisko attiecību jomā, būvdarbu valsts kontroles nodrošināšanā un darba samaksas statistikas analīzē
– Galvenā būvdarbu veicēja pienākumi
– Apakšuzņēmēja pienākumi.
12. Strīdu izšķiršana, kas radušies ar citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm saistībā ar tādu starptautisko līgumu interpretāciju un piemērošanu, kuri paredz novērst nodokļu dubulto uzlikšanu ienākumam un kapitālam:
– Strīdu izšķiršanas vispārīgie noteikumi
– Iesniegums par strīda jautājumu.
– Strīda jautājuma izskatīšana savstarpējās saskaņošanas procedūrā
– Valsts ieņēmumu dienesta lēmums par atteikumu pieņemt iesniegumu par strīda jautājumu izskatīšanai savstarpējās saskaņošanas procedūrā
– Strīdu izšķiršana padomdevēju komisijā.
– Padomdevēju komisija
– Neatkarīgo autoritatīvo personu saraks

Lūdzu sūtīt jautājumus pirms semināra!

___________________________________________________________________________________________________

VEBINĀRA NORISE

Mēs piedāvājam unikālu iespēju visiem, kas nav gatavi mērot ceļu uz semināra norises vietu, vai šajā datumā nevar klātienē piedalīties seminārā, vērot to uz datora savā darba vietā vai mājās. Tas ir ļoti ērti, vienkārši un neprasa īpašu sagatavotību IT. Katrs dalībnieks tiks instruēts kā pieslēgties tiešsaistes vebināram.

___________________________________________________________________________________________________

SEMINĀRA PROGRAMMA

09:30-10:00 reģistrācija un rīta kafija
10:00-11:30 semināra norise
11:30-12:00 kafijas pauze
12:00-14:00 semināra norise
___________________________________________________________________________________________________

Seminārs notiks 2020. g. 20. janvāris.
Dalības maksa vienam dalībniekam 70 EUR + PVN
Semināra norises vieta: Rīga
Kr. Valdemāra 35, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera telpās,
Pieejama auto stāvvieta.