NILLNTFN Iekšējās kontroles sistēma

NILLNTFN Iekšējās kontroles sistēma. MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS

________________________________________________________________________________________________

SATURS

1. nodaļa. Kārtība, kādā tiek novērtēts, dokumentēts un pārskatīts ar klientu, tā rezidences (reģistrācijas) valsti, klienta saimniecisko vai personisko darbību, izmantotajiem pakalpojumiem un produktiem un to piegādes kanāliem, kā arī veiktajiem darījumiem saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks.
2. nodaļa. Kārtība un apjoms, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu un ievērojot likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās klienta izpētes minimālās prasības, veicama klienta izpēte.
3. nodaļa. Kārtība, kādā, balstoties uz uzņēmuma veikto klienta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas riska novērtējumu, veicama klienta darījumu uzraudzība.
4. nodaļa. Aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība un kārtība, kādā subjekts atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.
5. nodaļa. Kārtība, kādā tiek ziņots Finanšu izlūkošanas dienestam par aizdomīgiem darījumiem.
6. nodaļa. Kārtība, kādā Finanšu izlūkošanas dienestam iesniedz sliekšņa deklarāciju.
7. nodaļa. Kārtība, kādā tiek uzglabāta un iznīcināta klienta izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtā informācija un dokumenti.
8. nodaļa. Darbinieku apmācība, tiesības, pienākumi un atbildība.
9. nodaļa. Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana, ja, ņemot vērā uzņēmuma darbinieku skaitu, šāda ziņošana ir iespējama.
10. nodaļa. Iekšējās kontroles sistēmas prasības neatkarīgas audita funkcijas nodrošināšanai.
11. nodaļa. Kārtība, kādā tiek pārskatīta, grozīta vai uzlabota Iekšējās kontroles sistēma atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai uzņēmuma darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.
12. nodaļa. Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam tiek sniegta informācija par aizdomīgiem nodokļu darījumiem
13. nodaļa. Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles nolikums
14.nodaļa. Ziņojamas pārrobežu shēmas par agresīvu nodokļu plānošanu.

PIELIKUMI

1.pielikums. Fiziskās personas identifikācijas anketa.
2.pielikums. Juridiskās personas identificēšana.
3.pielikums. Klienta identifikācija un izpēte
4.pielikums Klienta darījumu izpēte
5.pielikums. Klienta paša aizpildīta anketa.
6.pielikums. Klienta paša aizpildīta saīsināta.
7.pielikums Riska lieluma noteikšana klientam.
8. pielikums Vispārējās aizdomīguma pazīmes un riska identifikatori anketa klientam.
9.pielikums. Aizdomīgi darījumi.
10.pielikums. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija anketa.
11.pielikums. Aizdomīgi nodokļu darījumi.
12 pielikums. Sliekšņa robežas.
13.pielikums. Akts par mēneša darījumiem.
14.pielikums. Nodokļu konsultanti un ārpakalpojuma grāmatveži klienti.
15.pielikums. Savu risku novērtējums grāmatvežiem un nodokļu konsultantiem.
16.pielikums. Subjekta noteiktie riski.
17.pielikums. Pilnvara.
18.pielikums. Rīkojums par atbildīgā iecelšanu likuma izpildei.
19.pielikums. Rīkojums par augstākās vadības (struktūrvienības) iecelšanu.
20.pielikums. Rīkojums par darbinieku iepazīšanās ar NILLNS.
21.pielikums. Apliecinājums par iepazīšanos ar NILLNS.
22.pielikums Lēmums par atturēšanos.
23.pielikums. Apmācību reģistrācijas žurnāls.
24.pielikums. Atbildīgās personas novērtēšanas politika.
25.pielikums. Apliecinājums par reputāciju
26.pielikums. Atbildīgās personas NILLN darbību apraksts.
27.pielikums. Ziņojuma par aizdomīgu darījumu veidlapas saturs.
28.pielikums. Darbinieku apmācība.
29.pielikums. Lēmums par resursiem darbinieku apmācībām.
30.pielikums. Akts par reputācijas un informācijas pārbaudi.
31.pielikums. Amata apraksts darba līgumam.
32.pielikums NM ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu.
33.pielikums. Lēmums par neatkarīgu auditu
34.pielikums Lēmums par iekšējo auditu.
35.pielikums. Lēmums par NILLNS novērtēšanu un aktualizēšanu.
36.pielikums. Lēmums par klienta datu atjaunošanu.
37.pielikums Lēmums par iepazīšanos ar KS un darbību secība.
38.pielikums. Lietvedības žurnāls. Fizisko personu datu apkopojums.
39.pielikums. Lietvedības žurnāls. Juridiskās personas.
40.pielikums. Lietvedības žurnāls. Nerezidenti.
41.pielikums. Sankciju likuma subjekta klienta riska novērtēšana.
42.pielikums. Ziņojumu žurnāls FID.
43.pielikums. Lietvedības žurnāls. Anketu apkopojums par klientu.
44.pielikums. Anonīmo ziņojumu žurnāls.
45.pielikums. Lēmums par dokumentu iznīcināšanu.
46.pielikums. Dokumentu iznīcināšanas akts.
47. pielikums. Transportlīdzekļu tirgotāju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes.
48. pielikums. Nekustamā īpašuma nozari raksturojošas riska pazīmes.
49. pielikums. Juridisko pakalpojumu sniedzēju klientu darbību raksturojošas riska pazīmes.
50. pielikums. Dārgmetālu tirdzniecības nozares klientu darbību raksturojošas pazīmes.
51.pielikums. Ziņojums par darbības veidu
52.pielikums. Patiesā labuma guvējs
53.pielikums. Pārrobežu shēmu pazīmes.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________