NILLNTFN Iekšējās kontroles sistēma

NILLNTFN Iekšējās kontroles sistēma. MĒS PIEDĀVĀJAM SAVIEM KLIENTIEM IEGĀDĀTIES PROFESIONĀLI SAGATAVOTUS METODISKOS MATERIĀLUS

________________________________________________________________________________________________

SATURS : ATJAUNOTS!

1. Kārtība, kādā tiek novērtēts ar klientu saistītais noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risks.
2. Kārtība un apjoms, kādā, veicama klienta izpēte.
3. Kārtība, kādā, veicama klienta darījumu uzraudzība.
4. Neparastu un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība.
5. Kārtība, kādā uzņēmums atturas no aizdomīga darījuma veikšanas.
6. Kārtība, kādā tiek ziņots Kontroles dienestam par neparastiem un aizdomīgiem darījumiem.
7. Kārtība, kādā tiek uzglabāti klienta identifikācijas un izpētes gaitā, kā arī klienta veikto darījumu uzraudzības gaitā iegūtie dati un dokumenti.
8. Darbinieku tiesības, pienākumi un atbildība.
9. Kārtība, kādā tiek nodrošināta anonīma iekšējā ziņošana par šā likuma prasību pārkāpumiem un šādu ziņojumu izvērtēšana, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda ziņošana ir iespējama;
10. Neatkarīga iekšējā audita funkcijas, lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas atbilstības normatīvo aktu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā prasībām un darbības efektivitātes izvērtēšanu, ja, ņemot vērā likuma subjekta darbinieku skaitu, šāda funkcija ir iespējama;
11. Politikas un procedūras regulāras darbības pārskatīšanas prasības un kārtību atbilstoši grozījumiem normatīvajos aktos vai likuma subjekta darbības procesos, sniegtajos pakalpojumos, pārvaldības struktūrā, klientu bāzē vai darbības reģionos.

PIELIKUMI:

1. Veidlapa “Klienta identifikācija”.
2. Veidlapa “Klienta darījumu identifikācija”.
3. Veidlapa “Lēmums par atturēšanos no darījuma ar klientu”.
4. Veidlapa “Rīkojums darbiniekam par atturēšanos no darījuma ar klientu”.
5. Veidlapa Rīkojums klientam par darījuma apturēšanu un līdzekļu iesaldēšanu.
6. Veidlapa Pavadvēstule kontroles dienestam.
7. “Ziņojums par aizdomīgu un neparastu darījumu papīrā”.
8. Veidlapa “Ziņojums par aizdomīgu un neparastu darījumu elektroniski”.
9. Veidlapa “Nodokļu maksātāja (juridiskās personas) ziņojums par atbildīgo personu iecelšanu”.
10. Veidlapa “Nodokļu maksātāja (juridiskās vai fiziskās personas) ziņojums par darbības veidu”.
11. Veidlapa “Rīkojums par atbildīgās personas iecelšanu”.
12. Veidlapa “Rīkojums par iepazīšanos ar likumu un tā ievērošanu”.

Biroja telefons +371 67809580 Mob. telefons: +371 20595607 Email: info@jaunslikums.lv 

___________________________________________________________________________________________________