GRĀMATVEDĪBAS ORGANIZĀCIJAS DOKUMENTI

Debitoru parādi grāmatvedībā un nodokļu piemērošana. NOLIKUMS PAR DEBITORU PARĀDU UZSKAITI. JAUNS !

SATURS:

__________________________________________________________________________________________________

I Vispārēja informācija
II Debitoru atspoguļošana gada pārskatā
III Nedrošie un bezcerīgie debitoru parādi
IV Inventarizācija
V Grāmatvedības uzskaite
VI Avansa maksājumi
VII Aizdevumu uzskaite
VIII PVN piemērošana zaudētiem parādiem
IX Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana zaudētiem parādiem
X Attaisnojuma dokumenti
IX Piedziņa

__________________________________________________________________________________________________

1.pielikums Klienta parādu analīze PVN
2.pielikums Klienta parādu analīze UIN

__________________________________________________________________________________________________

Gada pārskata sagatavošanas noteikumi
Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes
Aizdevuma līgums ar procentiem
Aizdevuma līgums
Bezprocentu Aizdevuma līgums ar galvotāju
Atgādinājums par maksājuma saistību izpildi
Bartera darījumu grāmatošana
Bilances shēma
Brīdinājums pēc atgādinājuma
Brīdinājums pirms tiesas
Cesijas līgums 1
Cesijas līgums 2
Cesijas līgums 3
Cesijas līgums 4
Cesijas līgums
Civillikums. Saistību tiesības
Civilprocesa likums
Galvojuma līgums
Ieskaita grāmatošana
Inventarizācijas tabulas un piemēri
Instrukcija inventarizācijas komisijas darbam
Inventarizācijas instrukcija
Izlīgums
Komerclikums
Kreditora prasījums maksātnespējai
Lēmums par parāda norakstīšanu
Līgums par izlīguma apstiprināšanu un civillietas izbeigšanu
Līgums par savstarpējo prasījumu ieskaitu
Maksātnespējas likums
Pavadzīme
Pieteikums par izpildu raksta izsniegšanu
Prasības pieteikums tiesai par piedziņu
Preču piegādes līgums
Vienošanās par parāda brīvprātīgu samaksu