METODISKIE NORĀDĪJUMI PAR DARBINIEKU KOMPENSĀCIJĀM UN AVANSA NORĒĶINIEM. JAUNS !

METODISKIE NORĀDĪJUMI PAR DARBINIEKU KOMPENSĀCIJĀM UN AVANSA NORĒĶINIEM. JAUNS !

___________________________________________________________________________________________________

Nolikums par darbinieka kompensācijām

1. Darbs ārpus darba devēja telpām.
1.1. Darba līgums, rīkojums.
1.2.. Darba devēja izsniegtas inventārs
2. Kompensācija par mājokli, telpām.
2.1. Kompensācijas.
2.2.Kompensācija par telefonu.
2.3. Kompensācija par datoru un internetu.
2.4. Kompensācija par komunāliem maksājumiem.
2.5. Nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija.
2.6. Proporcijas aprēķināšana.
2.7. Nolietojuma aprēķināšana un noteikšana.
2.8.Kompensācija par vieglo automašīnu.
3. Iesniedzamie dokumenti
3.1. Darbinieka iesniegtās atskaites un attaisnojuma dokumenti.
3.2. Darba kārtības noteikumi.
3.3.Koplīgums.
4. Nodokļi
4.1. IIN un VSAOI.
4.2. Paziņojumi.
4.3. PVN.
4.4. UIN.
5. Grāmatojumi.
5.1. Kompensāciju grāmatošana.
5.2. Attaisnojuma dokumenti.

___________________________________________________________________________________________________

Nolikums par avansa norēķiniem

1. Naudas izdevumu dokumenti. 

Darba kārtības noteikumi

1.Vispārīgie jautājumi.
2.Darba tiesisko attiecību nodibināšana un izbeigšana.
3.Darba organizācija.
4.Darba samaksa.
5.Atvaļinājumi.
6.Apbalvojumi un darba stimulēšana.
7.Darbinieku uzvedības noteikumi.
8.Darbinieku atbildība.
9.Kvalifikācijas celšana.
10.Citi jautājumi.
11.Darba kārtības noteikumu un to grozījumu pieņemšanas kārtība.

___________________________________________________________________________________________________

DARBA LĪGUMS

Iesniegums darbinieka izdevumu segšanai
Iesniegums kompensācijas apmaksai
Rīkojums par darbu mājās
Rīkojums par izdevumu segšanu
Rīkojums par avansa norēķinu personu
Iesniegums avansa pieprasījumamKompensācijas un maksājumi budžeta iestāžu darbiniekiem

.
1. Atlīdzība
1.1. Papildu brīvdienu apmaksas kārtība.
1.2. Mēnešalgas noteikšanas īpatnības nepilna darba laika gadījumā.
2. Piemaksas
2.1. Vispārējas piemaksas.
2.2. Speciālās piemaksas.
3. Prēmijas
4. Pabalsti
4.1. Atlaišanas vai atvaļināšanas pabalsts.
4.2. Pabalsts darbinieka nāves gadījumā.
4.3. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi.
4.4. Karavīram izmaksājamie pabalsti.
4.5. Veselības bojājuma pabalsti.
4.6. Pabalstu izmaksas ierobežojumi un nosacījumi.
4.7. Pārcelšanās pabalsts.
4.8. Izdienas pabalsts.
5. Kompensācijas
5.1. Kompensācija mācību izdevumu segšanai.
5.2. Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana.
5.3. Mācību izdevumu segšana.
5.4. Transporta izdevumu kompensācija.
5.5. Ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensācija.
5.6. Kompensācija par dzīvojamās telpas īri un komunālajiem maksājumiem.
5.7. Transporta un dzīvojamās telpas īres (viesnīcas) izdevumu kompensācija Saeimas deputātam.
5.8. Sakaru izdevumu kompensācija.
5.9. Zaudējumu vai kaitējuma kompensācija.
5.10. Dienesta pienākumu izpildei nepieciešamā apģērba iegādes kompensācija.
5.11. Uzturdevas kompensācija.
5.12. Pabalsti un kompensācijas par dienestu ārvalstīs.
5.13. Veselības apdrošināšana un apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem.
5.14. Ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apdrošināšana.
5.15. Apmaksāta veselības aprūpe.
6. Atvaļinājumi
6.1. Tiesības uz atvaļinājumu.
6.2. Ikgadējais apmaksātais atvaļinājums.
6.3. Apmaksātais papildatvaļinājums.
6.4. Atvaļinājums bez darba samaksas saglabāšanas.
6.5. Atvaļinājums sakarā ar kandidēšanu vēlēšanās.
6.6. Mācību atvaļinājums.
6.7. Atsaukšana no atvaļinājuma.

___________________________________________________________________________________________________

Koplīgums

1. Vispārīgie noteikumi.
2. Darba devēja, arodbiedrības (darbinieku pārstāvja) un darbinieku attiecības.
3. Darba samaksa.
4. Darba apstākļi.
4.1. Darba laiks.
4.2. Darba organizācija.
4.3. Atvaļinājumi, papildatvaļinājumi.
4.4. Darba drošība un veselības aprūpe.
4.5. Darba tiesisko attiecību izbeigšana.
4.6. Kvalifikācijas paaugstināšana.
4.7. Nodarbinātības garantijas.
5. Sociālās garantijas.
6. Darba tiesisko attiecību aizsardzība.
7. Arodbiedrības (darbinieku pārstāvju) darbības nodrošinājums.
8. Darba koplīguma noteikumu izpildes kontrole.